Обяви за работа

Клуб Приятели на Народен парк "Русенски Лом"

КПНП "Русенски Лом" работи за опазване и устойчиви дейности в района на ПП "Русенски Лом", ЗМ "Калимок-Бръшлен" и трансграничен биокоридор Комана-Ломовете.

Обяви на тази фирма (0)

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2024 VISA

Изберете