Обяви за работа

SC Biotrend Plus SRL

"Biotrend Plus" SRL е водещ доставчик на тестове за съблюдаване на хигиената на продуктите в цялата хранителна индустрия. Най-атрактивните ни продукти са:

-Rennet, starter cultures and strainers for dairy industry
-Бързи тестове за откриване на антибиотици и инхибитори в храната
-Тестове за контрол върху суровото мляко

Обяви на тази фирма (0)

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2024 VISA

Изберете